fbpx

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Usługodawcą prowadzącym sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym plzwanym dalej „Sklepem Internetowym” jest HUS Agnieszka Żak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, z siedzibą w Zgierzu 95-100, ul. Wiewiórcza 3, posiadająca nr NIP: 6462664186 oraz nr statystyczny REGON: 368825238, zwana dalej „Sprzedającym”.
  2. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem witryny internetowej sklephus.pl
  3. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia

SKŁADANIE i REALIZACJA ZAMÓWIENIA

   1. Zamówienie zostaje złożone przez kupującego w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę.
   2. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w formularzu zamówienia, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
   3. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Zamówienie uznaje się za potwierdzone w momencie opłacenia i zaksięgowania pieniędzy na koncie Sprzedającego. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w e-mailu potwierdzającym. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.
   4. Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zbyt długiego oczekiwania na potwierdzenie lub opłacenie.
   5. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu do chwili wysłania przez Sklep Internetowy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji. Dokonanie zmian jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem+48 509-575-000 lub wysłanie e-maila na adres zakagnieszka@poczta.fm
   6. Informacja o dostępności towaru jest wyświetlana przy każdym produkcie.
   7. Termin wysyłki zamówienia liczony jest w dniach roboczych.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Kupujący – konsument, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania zakupionego towaru. W czasie do 30 dni od zakupu umożliwiamy wymianę towaru na inny z naszej oferty.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu winno w szczególności zawierać numer zamówienia, datę jego złożenia, datę odbioru towaru, wskazanie formy zwrotu uiszczonej ceny.
  3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
  4. Zwrot powinien nastąpić – na koszt kupującego – niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane przez Sklep Internetowy.
  5. Koszty wysyłek do kupującego podlegają zwrotowi wyłącznie w przypadku gdy zwracana jest całość zamówienia. W przypadku zwrotu części zamówienia, koszt przesyłki do kupującego nie podlega zwrotowi. Zwroty należności dokonywane są przelewem na konto wskazane przez kupującego.

SPOSOBY ZAPŁATY

  1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
   1. przelew na konto: HUS Agnieszka Żak 95-100 Zgierz, Wiewiórcza 3, Nr konta: Millenium 95 1160 2202 0000 0001 4358 0822
   2. płatności elektroniczne: Dotpay, PayU, PayPal
 1. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl W przypadku wybrania płatności w formie przelewu na konto towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.
 2. Zamówienia, które nie są opłacone w ciągu 14 dni od daty ich złożenia będą anulowane.

WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

  1. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu przesyłką kurierską.
  2. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Firmy Kurierskie. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
  4. Aktualne ceny przesyłek podane są na stronie sklephus.pl w dziale Dostawa. W przypadku przesyłek o wadze przekraczającej 5 kg oraz przesyłek poza granice Rzeczypospolitej Polskiej koszt wysyłki uzgadniany jest indywidualnie.

POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony przez kupującego towar nie jest dostępny – powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
  2. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego – może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując zarazem konsumenta o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego.
  3. Do zakupionego towaru dołączone są: dowód zakupu, instrukcja obsługi i konserwacji, specyfikacja produktu.
  4. Towary w dziale „Promocje” na stronie WWW Sklepu Internetowego są ograniczone ilościowo. Realizacja zamówień zawierających takie produkty odbywa się w kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów.

PROCEDURA SKŁADANIA REKLAMACJI

  1. Reklamacja winna być złożona na piśmie.
  2. Przed wysłaniem towaru kupujący powinien skontaktować się ze Sklepem Internetowym, w celu ustalenia terminu wysłania towaru.
  3. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w opakowaniu, które musi gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
  4. Do reklamowanego towaru powinien zostać dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny.
  5. Koszty wysyłki i ubezpieczenia reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep Internetowy nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
  6. Sklep Internetowy poinformuje kupującego, o uwzględnieniu, względnie odrzuceniu reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki reklamacyjnej.
  7. Reklamowany towar jest odsyłany kupującemu w terminie 7 dni od rozpatrzenia reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa Sklep Internetowy. Jeżeli reklamacja nie zostanie uznana, koszt przesyłki pokrywa kupujący.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  1. Kupujący – osoba fizyczna w chwili składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep Internetowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2018
  2. Sklep Internetowy ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu umieszczenia zmienionego Regulaminu na witrynie sklephus.pl
  3. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
  4. Regulamin niniejszy jest udostępniony kupującym nieodpłatnie za pośrednictwem witryny huswkuchni.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Odzyskaj spokój.

Zapisz się do newslettera

odbierz rabat 10%